My Account

Local Delegate

|Local Delegate
Local Delegate 2019-01-25T14:16:58+00:00
หมายเหตุ: 1 ออเดอร์สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ 1 ใบเท่านั้น (ในกรณีที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีต่อ 1 รายชื่อ กรุณาลงทะเบียน ด้วย username ต่างกันเท่านั้น)

เฉพาะการสัมมนา

THB4,000
 • สามารถเข้าร่วมการสัมมนาในทุกหัวข้อ
 • เข้าชมส่วนการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานวิจัย
 • เข้าชมส่วนการจัดการแข่งขันบาริสต้า
 • รับอาหารว่าง 2 ช่วง/วันระหว่างการสัมมนาวันที่ 14-15 ก.พ. 2562
 • อาหารเที่ยงรับรองระหว่างการสัมมนาวันที่ 14-15 ก.พ. 2562
 • งานเลี้ยงต้อนรับภาคค่ำ
 • บัตรผู้เข้าร่วมงานและเอกสารประกอบการประชุม
 • ยานพาหนะรับส่งระหว่าง โรงแรมที่พัก-สถานที่จัดการประชุม

เต็มรูปแบบ

THB6,000
 • สามารถเข้าร่วมการสัมมนาในทุกหัวข้อ
 • เข้าชมส่วนการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานวิจัย
 • เข้าชมส่วนการจัดการแข่งขันบาริสต้า
 • รับอาหารว่าง 2 ช่วง/วันระหว่างการสัมมนาวันที่ 14-15 ก.พ. 2562
 • อาหารเที่ยงรับรองระหว่างการสัมมนาวันที่ 14-15 ก.พ. 2562
 • ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ วันที่ 16 ก.พ. 2562
 • งานเลี้ยงต้อนรับภาคค่ำ
 • บัตรผู้เข้าร่วมงานและเอกสารประกอบการประชุม
 • ยานพาหนะรับส่งระหว่าง โรงแรมที่พัก-สถานที่จัดการประชุม

*** บริการรับ-ส่งเฉพาะผู้ที่จองโรงแรมที่จัดสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น..

หมายเหตุ :

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
ระบบลงทะเบียนจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน

ผู้จัดนิทรรศการ

ผู้จัดนิทรรศการสามารถเช้าชมส่วนการจัดนิทรรศการและการแข่งขันบาริสต้าได้ แต่ไม่สามารถเข้าชมในส่วนของการสัมมนาและงานเลี้ยงต้อนรับภาคค่ำได้ ในกรณีผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนาและงานเลี้ยงต้อนรับภาคค่ำสามารถติดต่อซื้อตั๋วเฉพาะแต่ละกิจกรรมได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหน้างาน ทั้งนี้ผู้จัดนิทรรศการจะได้รับบัตรผู้จัดนิทรรศการโดยจำนวนของบัตรจะขึ้นอยู่กับการซื้อขนาดพื้นที่จัดนิทรรศการ และผู้จัดนิทรรศการจะไม่ได้รับกระเป๋าและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

สื่อมวลชน

สื่อมวลชนสามารถเข้าชมงานได้ 3 ส่วน ดังนี้ งานนิทรรศการ การจัดแสดงงานวิจัย และการแข่งขันบาริสต้า โดยสื่อที่สนใจเข้าร่วมชมงานเพื่อเผยแพร่ข่าว จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีใบแสดงตนรับรองอาชีพสื่อ หรือหนังสือรับรองจากสำนักสื่อ หรือสถาบันต่างๆ และจะต้องทำการสมัคร เพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการการประชุม ให้สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งนี้ สื่อที่สนใจสามารถสมัครโดยการส่งโปรไฟล์ และหนังสือรับรอง/บัตรรับรองอาชีพสื่อ มายัง pr@aseancoffeeconference.com เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชม ณ จุดลงทะเบียนหน้างานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถเข้าชมงานเฉพาะในส่วนของการจัดนิทรรศการและการแข่งขันบาริสต้า หากท่านใดมีความสนใจในเข้าร่วมฟังสัมมนา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับภาคค่ำ และเข้าร่วมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ สามารถซื้อตั๋วได้ที่จุดลงทะเบียนหน้างาน

นโยบายการยกเลิกสมัครลงทะเบียน และการรับเงินคืน

นโยบายการยกเลิกสมัครลงทะเบียน และการรับเงินคืน
 1. หากมีความประสงค์จะยกเลิกการสมัครลงทะเบียน สามารถติดต่อทีมเลขานุการงานประชุมโดยเขียนอีเมลล์ และใช้ชื่อหัวข้อว่า การยกเลิกการสมัครลงทะเบียน ส่งไปที่อีเมล์ registration@aseancoffeeconference.com หรือ แฟ็กซ์เอกสารมาที่ (662) 229-3346 เท่านั้น ทางทีมเลขานุการจะไม่รับเรื่องการยกเลิกสมัครลงทะเบียน และการรับเงินคืนทางโทรศัพท์
 2. การคืนเงินจะดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานประชุม และจะมีการหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
 3. การยกเลิกสมัครลงทะเบียนจะไม่ได้รับการพิจารณาในบางเงื่อนไข เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง หรือปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้
 4. ผู้สมัครไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมลงทะเบียนคืนได้ในกรณีที่ผู้สมัครมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการการเดินทาง เช่น ปัญหาการขอวีซ่า หรือเอกสารเดินทางอื่นๆ
 5. ผู้สมัครสามารถดำเนินการยกเลิกการสมัครและขอรับเงินคืนได้ก่อนวันที่ 25 ธ.ค. 2561 โดยจะได้รับเงินคืนร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด และหากดำเนินการหลังจากวันที่ 25 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป การขอรับเงินคืนจะถือว่าเป็นโมฆะ และไม่ได้รับเงินคืนใดๆ
 6. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะเปลี่ยนประเภทโปรแกรมการสมัครในภายหลัง สามารถจัดทำได้โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และประเภทโปรแกรมที่ต้องการเปลี่ยนมายังอีเมล registration@aseancoffeeconference.com โดยใช้หัวอีเมลว่า ขอแจ้งเปลี่ยนประเภทโปรแกรมการสมัคร  1st ACID Program” ในกรณีที่ผู้สมัครมีความประสงค์ในการเปลี่ยนประเภทโปรแกรมที่มีราคาต่ำกว่าประเภทเดิม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์คืนค่าส่วนต่างเนื่องจากมีการจองโปรแกรมทัศนศึกษาล่วงหน้า