My Account

Local Delegate [ Full Registration ]

||Local Delegate [ Full Registration ]

Local Delegate [ Full Registration ]

6,000.00 

Additional Options : 1

Invalid First Name
Invalid Last Name
Invalid Phone
Invalid Address
Invalid Country
Invalid Postal Code
Invalid Emergency Contact

Description

การลงทะเบียนเต็มรูปแบบ:

 • สามารถเข้าร่วมการสัมมนาในทุกหัวข้อ
 • เข้าชมส่วนการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานวิจัย
 • เข้าชมส่วนการจัดการแข่งขันบาริสต้า
 • รับอาหารว่าง 2 ช่วง/วันระหว่างการสัมมนาวันที่ 14-15 ก.พ. 2562
 • อาหารเที่ยงรับรองระหว่างการสัมมนาวันที่ 14-15 ก.พ. 2562
 • ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ วันที่ 16 ก.พ. 2562
 • งานเลี้ยงต้อนรับภาคค่ำ
 • บัตรผู้เข้าร่วมงานและเอกสารประกอบการประชุม
 • ยานพาหนะรับส่งระหว่าง สนามบิน-โรงแรมที่พัก-สถานที่จัดการประชุม

*** บริการรับ-ส่งเฉพาะผู้ที่จองโรงแรมที่จัดสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น.

การลงทะเบียนเฉพาะสัมมนา:

 • สามารถเข้าร่วมการสัมมนาในทุกหัวข้อ
 • เข้าชมส่วนการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานวิจัย
 • รับอาหารว่าง 2 ช่วง/วันระหว่างการสัมมนาวันที่ 14-15 ก.พ. 2562
 • อาหารเที่ยงรับรองระหว่างการสัมมนาวันที่ 14-15 ก.พ. 2562
 • งานเลี้ยงต้อนรับภาคค่ำ
 • บัตรผู้เข้าร่วมงานและเอกสารประกอบการประชุม
 • ยานพาหนะรับส่งระหว่าง สนามบิน-โรงแรมที่พัก-สถานที่จัดการประชุม

*** บริการรับ-ส่งเฉพาะผู้ที่จองโรงแรมที่จัดสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น.

ผู้จัดนิทรรศการ:

 • ผู้จัดนิทรรศการสามารถเช้าชมส่วนการจัดนิทรรศการและการแข่งขันบาริสต้าได้ แต่ไม่สามารถเข้าชมในส่วนของการสัมมนาและงานเลี้ยงต้อนรับภาคค่ำได้ ในกรณีผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนาและงานเลี้ยงต้อนรับภาคค่ำสามารถติดต่อซื้อตั๋วเฉพาะแต่ละกิจกรรมได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหน้างาน ทั้งนี้ผู้จัดนิทรรศการจะได้รับบัตรผู้จัดนิทรรศการโดยจำนวนของบัตรจะขึ้นอยู่กับการซื้อขนาดพื้นที่จัดนิทรรศการ และผู้จัดนิทรรศการจะไม่ได้รับกระเป๋าและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

สื่อมวลชน:

 • สื่อมวลชนสามารถเข้าชมงานได้ 3 ส่วน ดังนี้ งานนิทรรศการ การจัดแสดงงานวิจัย และการแข่งขันบาริสต้า โดยสื่อที่สนใจเข้าร่วมชมงานเพื่อเผยแพร่ข่าว จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีใบแสดงตนรับรองอาชีพสื่อ หรือหนังสือรับรองจากสำนักสื่อ หรือสถาบันต่างๆ และจะต้องทำการสมัคร เพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการการประชุม ให้สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งนี้ สื่อที่สนใจสามารถสมัครโดยการส่งโปรไฟล์ และหนังสือรับรอง/บัตรรับรองอาชีพสื่อ มายัง pr@aseancoffeeconference.com เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน:

 • ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชม ณ จุดลงทะเบียนหน้างานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถเข้าชมงานเฉพาะในส่วนของการจัดนิทรรศการและการแข่งขันบาริสต้า หากท่านใดมีความสนใจในเข้าร่วมฟังสัมมนา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับภาคค่ำ และเข้าร่วมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ สามารถซื้อตั๋วได้ที่จุดลงทะเบียนหน้างาน